INNOVU INSURANCE LTD. T/A Innovu Insurance, PolskiQuote

INFORMACJA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH

 

Ostatnia aktualizacja: 6 maja 2022 r.

 

Niniejsza informacja o ochronie danych zawiera informacje o sposobach, w jakie INNOVU Insurance Ltd T/A INNOVU Insurance, PolskiQuote, „(INNOVU)” gromadzi i wykorzystuje dane osobowe. Do celów przepisów o ochronie danych Administratorem danych jest INNOVU, zarejestrowany adres The Arc, Drinagh, Wexford, Y35 RR92. Z naszym inspektorem ochrony danych można się skontaktować pod adresem e-mail: dpo@innovu.ie. „Administrator Danych” oraz „Dane Osobowe” mają znaczenie nadane w Ogólnym Rozporządzeniu o Ochronie Danych z 2018.

 

Zgodnie z naszymi obowiązkami w zakresie ochrony danych, stosujemy odpowiednie zabezpieczenia w celu ochrony wszelkich przetwarzanych przez nas Danych Osobowych. Nasze mechanizmy kontroli bezpieczeństwa są dostosowane do standardów branżowych i dobrych praktyk, zapewniając środowisko kontroli, które skutecznie zarządza zagrożeniami w sprawie poufności, integralności i dostępności informacji. Dodatkowo zapewniamy, że nasi pracownicy są świadomi naszych obowiązków w zakresie ochrony danych i są zobowiązani do odbycia corocznych szkoleń. Poważnie traktujemy ochronę Twojej prywatności i poufność Twoich danych osobowych („Dane osobowe”). Niniejsza Informacja określa, w jaki sposób spełniamy nasze zobowiązania dotyczące ochrony danych oraz praw naszych klientów, potencjalnych klientów i byłych klientów („Podmioty danych”) w odniesieniu do ich Danych osobowych, zgodnie z definicją w odpowiednich przepisach dotyczących ochrony danych (w tym ustawach o ochronie danych z 1998, 2003 i 2018 r. [„the DPA/RODO”], Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych obowiązującego od 25 maja 2018 r. [„Rozporządzenie”] oraz wszelkich późniejszych przepisów o ochronie danych).

 

Prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszą Informacją, ponieważ określa ona, w jaki sposób będą przetwarzane wszelkie dane osobowe, które od Ciebie zbieramy lub dane, które nam podajesz.

 

Rozporządzenie definiuje Dane Osobowe jako wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej (podmiotu danych); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden lub kilka szczególnych czynników tożsamości osoby fizycznej, takich jak: fizyczna, fizjologiczna, genetyczna, psychiczna, ekonomiczna, kulturowa lub społeczna.

 

INNOVU zobowiązuje się nie tylko do litery prawa, ale także do ducha prawa i przywiązuje dużą wagę do prawidłowego, zgodnego z prawem i uczciwego postępowania ze wszystkimi danymi osobowymi, z poszanowaniem praw, prywatności i zaufania wszystkich osób z którymi mamy do czynienia.

1. Informacje, które zbieramy

 • Dane kontaktowe i identyfikacyjne. Rodzaje informacji, które przekazujesz INNOVU, mogą obejmować: imię i nazwisko, datę urodzenia, stan cywilny, adres domowy, adres kontaktowy, adres e-mail, numer telefonu, osoby na utrzymaniu, dane dotyczące zatrudnienia, szczegóły dotyczące płatności, dane finansowe lub dowód tożsamości ze zdjęciem.
 • Dane dotyczące roszczeń (od Ciebie i odpowiednich stron trzecich)
 • Informacje zdrowotne — informacje wrażliwe w ramach RODO
 • Wyrok w sprawie karnej – informacje wrażliwe w ramach RODO

 

Gdy podasz dane osobowe, wykorzystamy te informacje wyłącznie w celach opisanych w punkcie odbioru, np. przedstawienie oferty ubezpieczenia lub podania o zatrudnienie.

Dane kategorii specjalnej – jeśli zbieramy dane osobowe kategorii specjalnej, zapewnimy, że uzyskamy Twoją wyraźną zgodę. Dane kategorii specjalnej obejmują: pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub filozoficzne, przynależność do związków zawodowych, dane dotyczące zdrowia, dane dotyczące życia seksualnego lub orientacji seksualnej osoby fizycznej oraz dane genetyczne/biometryczne przetwarzane w celu jednoznacznej identyfikacji osoby fizycznej.

 

Dane innych osób:

Oprócz zbierania danych osobowych o Tobie, możemy również wykorzystywać dane osobowe innych osób, na przykład członków rodziny, których chcesz ubezpieczyć w ramach polisy.

 

UWAGA: Jeśli podajesz informacje o innej osobie, oczekujemy, że pokażesz jej niniejszą informację o ochronie danych i upewnisz się, że wyraziła ona zgodę na przekazanie nam tych informacji, aby umożliwić INNOVU przedstawienie oferty. Jeśli osoba ta, ma jakiekolwiek wątpliwości, poproś ich o kontakt zgodnie z opisem w sekcji „Skontaktuj się z nami”.

 

2. W jaki sposób uzyskujemy informacje o Tobie

Informacje uzyskujemy od Ciebie, Twoich agentów lub przedstawicieli, a także informacje otrzymane od:

 • ubezpieczycieli i ich agentów
 • Twojego pracodawcy (w stosownych przypadkach)
 • z ogólnie dostępnych źródeł, takich jak informacje o Tobie, które znajdują się w domenie publicznej (na przykład informacje o dyrektorach przechowywanych w Companies House), online i od zewnętrznych podmiotów przetwarzających dane (pod warunkiem, że jest to uczciwe)
 • Czynności, które podejmujemy w związku z sankcjami, praniem brudnych pieniędzy i kontrolą kredytową.

Obejmuje to dane, które wprowadzasz na naszych stronach internetowych, niezależnie od tego, czy jest to związane ze skierowaniem do nas zapytania, uzyskaniem wyceny (nawet jeśli proces ten zostanie przerwany przed zakończeniem), czy też zażądaniem dokumentacją.

Będziemy przetwarzać Dane Osobowe wyłącznie w zakresie niezbędnym do określonego celu (celów) określonych w niniejszym dokumencie.

 

3. Jak wykorzystamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe zostaną wykorzystane w celu umożliwienia nam wypełnienia naszych zobowiązań umownych w związku z ochroną ubezpieczeniową i świadczeniem dodatkowych usług związanych z zarządzania ryzykiem.

 

 • Świadczymy profesjonalne usługi dla naszych klientów
 • Ocena okoliczności i potrzeb ubezpieczeniowych
 • Przedstawienie danych ubezpieczycielom w celu uzyskania wyceny i złożenia ubezpieczenia
 • Generowanie ofert i wniosków procesowych oraz propozycji dotyczących oferowanych przez nas produktów i usług
 • Organizowanie umów finansowania składek
 • Przeprowadzanie kontroli w celu ochrony przed oszustwami, praniem pieniędzy, przekupstwem i innymi nielegalnymi działaniami
 • Analizowanie danych, identyfikowanie trendów oraz rozwijanie i ulepszanie naszych usług dla Ciebie, pomagając zidentyfikować sposoby ulepszania naszych produktów i usług
 • Chronimy Twoje interesy i bronimy Ciebie
 • Wypełniania naszych zobowiązań wynikających z wszelkich umów zawartych między Tobą a nami oraz dostarczania Ci informacji, produktów i usług, o które prosisz
 • Zarządzanie produktami i usługami, które Ci dostarczamy
 • Realizowanie roszczenia
 • Kontaktowanie się z Tobą w razie potrzeby lub odpowiadanie na wszelkie wiadomości, które możesz do nas wysłać.
 • Możemy kontaktować się telefonicznie z klientami korzystającymi z ofert naszej platformy cyfrowej w celu zaoferowania wsparcia
 • Powiadamiamy Cię o zmianach w naszych usługach
 • W celu administrowania naszej strony internetowej, w tym analizy danych, testowania, badań, celów statystycznych i ankietowych
 • Rozpatrywanie skarg

 

4. Podstawa prawna

Aby zapewnić, że przetwarzanie Twoich danych jest zgodne z prawem, takie przetwarzanie będzie podejmowane tylko wtedy, gdy:

 • jest to niezbędne do wykonania umowy, której jesteś lub będziesz stroną; lub
 • wyraziłeś na to zgodę; lub
 • potwierdzasz, że wszelkie dane osobowe, które nam przekazujesz na temat innej osoby, zostały podane za jej świadomą zgodą
 • przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego, któremu podlegamy; lub
 • przetwarzanie jest niezbędne do ochrony Twoich żywotnych interesów; lub
 • wykonanie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania powierzonej nam władzy publicznej; lub
 • przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez nas lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają Twoje podstawowe prawa i wolności wymagające ochrony Danych Osobowych, w szczególności gdy Osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.

 

Będziemy przetwarzać dane dotyczące specjalnej kategorii i wyroków skazujących, które zbieramy na Twój temat w celu wykonania naszej umowy z Tobą, co jest uważane za konieczne ze względu na ważny interes publiczny. Dzięki temu możemy wyceniać i dostarczać produkty i usługi ubezpieczeniowe, przetwarzać roszczenia i odnowienia oraz zarządzać administracyjnie Twoją polisą.

W przypadku, gdy Twoje dane osobowe są uzyskiwane z publicznie dostępnych źródeł, takie dane będziemy wykorzystywać wyłącznie w sposób uczciwy, co oznacza, że w uzasadnionych celach, których można by przewidywać (i racjonalnie oczekiwać) działań brokera ubezpieczeniowego lub odpowiednio konsultanta ds. świadczeń pracowniczych, oraz nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami.

 

5. Udostępnianie danych

Możemy udostępniać Twoje dane stronom trzecim, z którymi współpracujemy, aby świadczyć usługi w naszym imieniu. Przekażemy tym stronom trzecim tylko te informacje, które są im niezbędne do świadczenia usług i podejmiemy środki w celu ochrony Twoich informacji.

Wybrane strony trzecie, którym możemy udostępniać Twoje dane, mogą obejmować:

 • Twój upoważniony przedstawiciel
 • Strony trzecie, którym musimy udostępnić Twoje dane, aby ułatwić transakcje, o które prosiłeś, w przypadku gdy prosisz nas o udostępnienie Twoich danych
 • Usługodawcy, którzy świadczą nam usługi wsparcia
 • Organy ustawowe i regulacyjne (w tym rządowe i samorządowe) oraz organy ścigania
 • Osoby trzecie w związku ze sprzedażą lub zakupem przez nas aktywów inwestycyjnych: osoby składające zapytanie lub skargę, agencje doradcze i inni regulowani prawnie pośrednicy, syndycy, likwidatorzy, egzaminatorzy, oficjalny cesjonariusz upadłości i równoważne w innych jurysdykcjach, w tym nakazy sądowe
 • Stowarzyszenia branżowe i organizacje zawodowe, organy nieustawowe oraz członkowie stowarzyszeń branżowych
 • Administracje funduszy emerytalnych, powiernicy przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania i powiernicy emerytalni, ubezpieczyciele i producenci produktów
 • Pracownicy służby zdrowia i konsultanci medyczni
 • Partnerzy biznesowi joint ventur
 • Każdy potencjalny sprzedawca lub nabywca jakiejkolwiek firmy lub aktywów związanych z witryną, produktem INNOVU lub całością lub częścią INNOVU
 • Wszelkim partnerom biznesowym, członkom naszej grupy korporacyjnej, dostawcom i podwykonawcom w celu wykonania jakiejkolwiek umowy, którą zawieramy z nimi lub z Tobą.
 • Jeśli posiadasz ubezpieczenie od odpowiedzialności, które może zostać poniesione przez Ciebie wobec osoby trzeciej, gdy z jakiegokolwiek powodu nie możesz zostać znaleziony lub staniesz się niewypłacalny, lub sąd uzna to za słuszne i sprawiedliwe, aby tak zarządzić, wówczas Twoje prawa wynikające z umowy zostaną przeniesione na osobę trzecią i na nią zostaną nabyte, mimo że nie jest ona stroną umowy ubezpieczenia. Osobie trzeciej przysługuje prawo do odzyskania od ubezpieczyciela kwoty poniesionej przez nią szkody. W przypadku, gdy osoba trzecia ma uzasadnione przekonanie, że Ty jako ubezpieczający poniosłeś zobowiązanie, osoba trzecia będzie uprawniona do szukania i uzyskania informacji od ubezpieczyciela lub jakiejkolwiek innej osoby, która jest w stanie je udzielić. Dotyczy to:

– istnienia umowy ubezpieczenia,

– kim jest ubezpieczyciel

– warunków umowy oraz

– czy ubezpieczyciel poinformował ubezpieczonego, że zamierza odmówić odpowiedzialności wynikającej z umowy

 

6. Przechowywanie danych

Dane nie będą przechowywane dłużej, niż jest to konieczne do celów, dla których zostały uzyskane. INNOVU będzie przetwarzać dane osobowe zgodnie z naszym harmonogramem przechowywania. Ten harmonogram przechowywania jest regulowany przez nasz organ regulacyjny (Bank Centralny Irlandii) i nasz wewnętrzny nadzór.

 

7. Co się stanie, jeśli nie podam swoich danych?

Jeśli nie podasz informacji, możemy nie być w stanie:

 • Dostarczyć Ci żądane produkty lub usługi
 • Kontynuować dostarczania i/lub odnawiania istniejących produktów lub usług
 • Ocenić stosowność zaleceń dotyczących produktów/usług

 

8. Profilowanie/automatyczne podejmowanie decyzji

Profilowanie

Główne kategorie to:

 • Profilowanie ryzyka
 • Profilowanie w celach marketingowych
 • Ustalanie przystępności cenowej i dostarczanie ofert cenowych na usługi finansowe

 

Profilowanie ryzyka

Aby określić stosunek klienta do ryzyka inwestycyjnego (w zakresie emerytur i inwestycji) doradcy dysponują automatycznymi kalkulatorami, które po udzieleniu odpowiedzi na szereg pytań obliczają stosunek klienta do różnych poziomów ryzyka.

 

Profilowanie do celów marketingowych

Gdy kontaktujemy się z Tobą w sprawie innych usług, uruchamiamy automatyczne zapytania w naszej komputerowej bazie danych w celu ustalenia przydatności proponowanych produktów lub usług do Twoich potrzeb. Przetwarzamy informacje, które nam przekazujesz, oraz informacje, które otrzymujemy o Tobie z innych źródeł. Pamiętaj, że nie ujawniamy Twoich danych osobowych stronom trzecim.

Ustalanie przystępności cenowej i dostarczanie ofert cenowych na produkty usług finansowych

 • Aby dostarczyć Ci informacji o innych oferowanych przez nas towarach i usługach, które są podobne do tych, które już kupiłeś lub o które pytałeś
 • Do okazjonalnych badań rynku i celów statystycznych. Możesz „zrezygnować” z udziału w takich badaniach rynku w dowolnym momencie.
 • Aby wysyłać Ci oferty, za Twoją zgodą, na produkty, które naszym zdaniem są odpowiednie dla Twoich potrzeb
 • Aby mierzyć lub rozumieć skuteczność reklam, które Ci dostarczamy, oraz przesyłać Ci odpowiednie reklamy.

 

9. Rezygnacja

Chcemy ułatwić Ci dokonywanie własnych wyborów dotyczących tego, jakie informacje od nas otrzymujesz i jak się z Tobą kontaktujemy. W związku z tym, niezależnie od tego, czy jesteś obecnym, byłym czy potencjalnym klientem, zawsze będziemy przypominać Ci o Twoim prawie do rezygnacji z przyszłej komunikacji marketingowej za każdym razem, gdy wysyłamy do Ciebie taką korespondencję. Możesz zrezygnować z otrzymywania od nas wiadomości marketingowych lub zażądać otrzymywaniem tylko określonych rodzajów komunikacji. Dane kontaktowe znajdują się poniżej.

 

10. Twoje prawa dotyczące Twoich danych osobowych

INNOVU ułatwia Tobie, naszym klientom uprawnienia zgodnie z naszą polityką ochrony danych i procedurą żądania dostępu do sprawy, co jest dostępne na żądanie klienta.

W dowolnym momencie, gdy jesteśmy w posiadaniu lub przetwarzamy Twoje dane osobowe, Ty, osoba, której dane dotyczą, masz następujące prawa:

 • Prawo dostępu – masz prawo zażądać kopii informacji, które posiadamy na Twój temat.
 • Prawo do sprostowania – masz prawo do poprawiania danych, które posiadamy na Twój temat, które są niedokładne lub niekompletne.
 • Prawo do bycia zapomnianym – w pewnych okolicznościach możesz poprosić o usunięcie danych, które posiadamy na Twój temat, z naszych rejestrów.
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania – w przypadku spełnienia określonych warunków przysługuje Ci prawo do ograniczenia przetwarzania.
 • Prawo do przenoszenia – masz prawo do przeniesienia posiadanych przez nas danych do innej organizacji.
 • Prawo do sprzeciwu – masz prawo sprzeciwić się niektórym rodzajom przetwarzania, takim jak marketing bezpośredni.
 • Prawo do sprzeciwu wobec zautomatyzowanego przetwarzania, w tym profilowania – – masz również prawo podlegać skutkom prawnym zautomatyzowanego przetwarzania lub profilowania.
 • Prawo do kontroli sądowej: w przypadku, gdy INNNOVU Insurance odrzuci Twoją prośbę na podstawie prawa dostępu, podamy Ci powód, dlaczego to zrobił.

 

Wszystkie powyższe żądania zostaną przekazane dalej, jeśli w przetwarzaniu Twoich danych osobowych będzie zaangażowana strona trzecia, jak wskazaliśmy.

 

Jeśli chcesz skorzystać ze swoich praw dotyczących danych, możesz skontaktować się z nami pod adresem INNOVU, The Arc, Drinagh, Co Wexford Y35 RR92 lub pod adresem e-mail: dpo@innovu.ie

 

11. Bezpieczeństwo danych

Wdrożyliśmy odpowiednie środki, aby zapewnić, że dane osobowe użytkowników nie są niewłaściwie wykorzystywane, przypadkowo zniszczone, utracone lub zmienione, gdy przetwarzamy Twoje dane drogą elektroniczną lub papierową. Może się zdarzyć, że informacje o kliencie zostaną przekazane poza INNOVU naszym zaufanym dostawcom zewnętrznym, ale będą oni działać wyłącznie na polecenie INNOVU w celu wykonania wymaganych usług.

 

12. PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH DO KRAJU POZA EOG

Administratorzy Danych mogą od czasu do czasu przekazywać („przekazywanie” obejmuje udostępnianie na odległość) Danych Osobowych do krajów poza EOG, jeśli jest to konieczne do świadczenia Państwu naszych usług. Będzie to miało miejsce tylko wtedy, gdy spełniony zostanie jeden lub więcej z poniższych warunków:

 • Przekazanie ma miejsce do kraju, terytorium lub jednego lub więcej określonych sektorów w tym kraju (lub organizacji międzynarodowej), które według Komisji Europejskiej zapewniają odpowiedni poziom ochrony Danych Osobowych
 • Przekazanie następuje do kraju (lub organizacji międzynarodowej), który zapewnia odpowiednie zabezpieczenia
 • Przekazanie odbywa się za świadomą zgodą odpowiednich Podmiotów Danych
 • Przekazanie jest niezbędne do wykonania umowy między podmiotem danych a Spółką (lub do podjęcia kroków przed zawarciem umowy na żądanie podmiotu danych)
 • Przeniesienie jest konieczne z ważnych powodów związanych z interesem publicznym
 • Przeniesienie jest niezbędne do prowadzenia roszczeń prawnych
 • Przekazanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innych osób, w przypadku gdy osoba, której dane dotyczą, jest fizycznie lub prawnie niezdolna do wyrażenia zgody; lub
 • Przekazanie odbywa się z rejestru, który zgodnie z prawem Wielkiej Brytanii lub UE ma na celu dostarczenie informacji opinii publicznej i który jest ogólnie dostępny dla ogółu lub w inny sposób dla tych, którzy są w stanie wykazać uzasadniony interes w dostępie do zarejestrować.

 

13. Dodatkowe przetwarzanie

Jeżeli zamierzamy dalej przetwarzać Twoje dane osobowe w celu innym niż ten, w którym dane zostały zebrane, zostaniesz o tym poinformawany przed przetwarzaniem tych danych.

 

14. Reklamacje

W przypadku, gdy chcesz złożyć skargę dotyczącą sposobu przetwarzania Twoich danych osobowych przez INNOVU lub rozpatrzenia Twojej skargi, masz prawo złożyć skargę do naszego Inspektora Ochrony Danych.

 

Możesz również złożyć skargę do Komisji Ochrony Danych w Irlandii, pod adresem:

 

Data Protection Commission / Komisja Ochrony Danych

21 Fitzwilliam Square south

Dublin 2

D02 RD28

Strona internetowa: https://www.dataprotection.ie/en/contact/how-contact-us

 

15. Skontaktuj się z nami

Twoja prywatność jest dla nas ważna. Wszelkie uwagi lub pytania dotyczące niniejszego powiadomienia prosimy kierować na adres @ dpo@innovu.ie.

 

Od czasu do czasu możemy zmieniać informację o polityce prywatności. Po wprowadzeniu takiej zmiany opublikujemy poprawioną wersję online. Twoim obowiązkiem jest okresowe przeglądanie niniejszej informacji o polityce prywatności, aby być na bieżąco z wszelkimi zmianami. Korzystając z naszych usług, zgadzasz się z niniejszą informacją o prywatności.